Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) đào tạo thành công chương trình quản lý 5S tại nhà máy.