PCR Stretch Film

Phu An Co.,Ltd was developed using post-consumer PCR regranulate (guaranteed 30%). It is an environmentally friendly stretch film that requires less virgin plastic used in the production process.

Hiện tại phú an là đơn vị đầu tiên cũng như duy nhất phát triển các loại màng PCR phù hợp tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng lớn như Lavie, Nestle, Pepsico yêu cầu tiêu chuẩn tái chế cao. Để liên hệ mua hàng màng co PCR tư vấn ngay với chuyên gia : 0902 252749.  hoặc email để có yêu cầu tiêu chuẩn PCR stretch film phù hợp.